Artistic research

On 9 December 2022, I received my doctoral degree at Stockholm University of the Arts with the artistic research project ”The potential of multilingualism in dramatic works”. The interactive thesis can be downloaded, read and listened to via these links:

https://uniarts.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1709000&dswid=2474

https://www.researchcatalogue.net/view/877893/877894

https://www.researchcatalogue.net/view/539081/1755481

Abstract English

”The potential of multilingualism in dramatic works” is an artistic research project that aims to investigate, develop and deepen the practice of writing multilingual drama for an audience in Sweden. Through placing significant focus on the playwright’s practice, the goal is to contribute to the artistic development of dramatic writing in Sweden and in other Swedish-speaking contexts.

By using sociolinguistic theories and terms around multilingualism, both the artistic practice and the discourse surrounding it are developed and challenged. Through the application of an integrated ideology of multilingualism, language ideologies based on a monolingual norm are contradicted. In this way, the project makes room for silenced and marginalized voices and perspectives that rarely take or receive a place in Swedish performing arts contexts.

Considering language, and thus multilingualism, as social practice and action is the starting point for the research. This post-structuralist approach is in line with the theories of sociologist Pierre Bourdieu and language theorist Michael Bakhtin. In this research drama is considered as both practice and as action. Central concepts are linguistic repertoires, translangualism and speech acts.

Within the project, two dramatic works have been created, ASIA/ÄRENDE and UniZona & PolyZona. These constitute the artistic result of the research and can both be described as dialogical polyvocal plays. Common and central to both works is that multilingualism permeates them and constitutes their formal core. The multilingualism has consequences that affect the dramaturgical and musical structures.

The creation of the works has taken place in dialogue and collaboration with multilingual actors, directors and translators in Sweden and Finland. The form of the artistic work has been conversations, workshops and periods of writing, and translation. Through these processes and works, the issues have been successively investigated. As tools for analysis, reflection and discussion, four categories have been created: dramaturgical, political, emotional and communicative potential. With the help of these, the concrete functions of multilingualism in both dramatic works are examined with the aim of making visible the potential of multilingualism in dramatic works.

The project demonstrates that multilingual dramatic writing requires different, less traditional approaches and in this way contributes to an expanded practice for the playwright. The methods used in the creation of the works have been collaborative, transcultural and dialogic, shifting between practices and acts of listening and composing.

”The potential of multilingualism in dramatic works” aims to show the enormous artistic, creative, political, emotional and communicative potential that multilingualism can bring to the dramatic work and, by extension, the performing arts.

Abstract Svenska

”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” är ett konstnärligt forskningsprojekt som syftar till att undersöka, utveckla och fördjupa skrivandet av flerspråkig dramatik för en tänkt publik i Sverige. Fokus ligger på dramatikerns praktik och därmed är målet att bidra till konstnärlig utveckling av det dramatiska skrivandet i Sverige och i andra svenskspråkiga kontexter.

Genom att använda sociolingvistiska teorier och termer kring flerspråkighet utvecklas och utmanas såväl den konstnärliga praktiken som diskussionen om den. Med en integrerad flerspråkighetsideologi motsägs språkideologier som grundar sig i en enspråkighetsnorm. Projektet gör på så vis plats för tystade och marginaliserade röster och perspektiv som sällan tar eller får plats inom svensk scenkonst. 

Att betrakta språk, och därmed flerspråkighet, som social praktik och handling är utgångspunkten för forskningen. Detta poststrukturalistiska synsätt ligger i linje med sociologen Pierre Bourdieus och språkteoretikern Michael Bakhtins teorier. Även dramatik betraktas som praktik och handling. Centrala begrepp är språkliga repertoarer, translingualism och talhandlingar.

Inom projektet har två dramatiska verk skapats, ASIA/ÄRENDE och UniZona & PolyZona. Dessa utgör det konstnärliga resultatet av forskningen och kan båda beskrivas som dialogiska polyvokala pjäser. Gemensamt och centralt för båda verken är att flerspråkighet genomsyrar dem och utgör dess formmässiga kärna. Flerspråkigheten får konsekvenser som påverkar de dramaturgiska och musikaliska strukturerna.

Skapandet av verken har skett i dialog och samarbete med flerspråkiga skådespelare, regissörer och översättare i Sverige och Finland. Formen för det konstnärliga arbetet har varit samtal, workshoppar samt perioder av skrivande, översättning och gestaltning. Genom dessa processer och verk har frågeställningarna successivt undersökts. Som verktyg för analys, reflektion och diskussion har fyra kategorier skapats: den dramaturgiska, politiska, emotionella och kommunikativa potentialen. Med hjälp av dessa undersöks de konkreta funktionerna flerspråkigheten har i de båda dramatiska verken med syftet att synliggöra flerspråkighetens potential i dramatiska verk.

Projektet visar att flerspråkigt dramatiskt skrivande kräver andra metoder än de traditionella och för med sig en expanderad praktik för dramatikern. De två huvudsakliga metoderna för skapandet av verken har varit lyssnande och komponerande. Kännetecken för dessa metoder är dialog, transkulturalism och expansion.

”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” vill visa på den stora konstnärliga, kreativa, politiska, emotionella och kommunikativa potential som flerspråkigheten kan tillföra det dramatiska verket och i förlängningen scenkonsten.